• Gjimnazi
  Gjimnazi "Spiro Gjiknuri", Himarë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Spiro Gjiknuri”, Himarë.

 • Shkolla 9-vjeçare Himarë
  Shkolla 9-vjeçare Himarë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare Himarë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

 

Plani vjetor për vitin 2018


Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit, për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor...

______________Lexo më shumë___

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2017 ka realizuar 9 inspektime të plota (2 kopshte, 3 shkolla të arsimit bazë dhe 4 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 38 inspektime tematike për:

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të shkollës; 


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 58 inspektime të orientuara për:

-zbatimin e standarteve të miratuara nga MAS-i në shkollat qendër komunitare;

-zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 të Këshillit të Ministrave, nga institucionet në varësi të MAS-it;


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka kryer rreth 265 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


Rreth Nesh

Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) u krijua me VKM Nr. 352 , datë 3.4.2013, si institucion qendror, buxhetor, në varësi të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.

Krijimi i ISHA-s është vijimësi e funksionimit të Inspektoratit Kombëtar për Arsimit Parauniversitar (IKAP) i krijuar në prill të vitit 2010.

Misioni dhe funksionet e ISHA-s bartin të njëjtin mision dhe funksione të IKAP-it, por me ndryshimin e vetëm, përfshirjen në të dhe të inspektimit të aspekteve ligjore të institucioneve të arsimit të lartë (IAL).

 

Misioni dhe funksionet e ISHA-s janë:

 

1.ISHA ka për mision përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor në arsimin parauniversitar, si dhe inspektimin e zbatimit të kërkesave ligjore në arsimin parauniversitar dhe të lartë.

 

2. ISHA kryen këto funksione kryesore:

a) Planifikon dhe bashkërendon veprimtarinë e inspektimit në arsim;

b) Siguron unifikimin e praktikave të inspektimit, në shkallë vendi;

c) Jep mbështetje teknike dhe administrative për veprimtarinë e inspektimit;

ç) Harton programin dhe raportin vjetor të inspektimit;

d) Informon publikun për veprimtarinë e inspektimit dhe vendimet e marra;

dh) Kryen drejtpërdrejtë inspektime.

 

3. ISHA është përgjegjëse për:

a) Inspektimin e zbatimit të kërkesave ligjore në fushën e arsimit parauniversitar dhe arsimit të lartë;

b) Monitorimin, vlerësimin, këshillimin dhe nxjerrjen e përfundimeve për zhvillimin e arsimit parauniversitar;

c) Verifikimin e pajtueshmërisë së veprimtarisë së institucioneve të arsimit parauniversitar dhe atij të lartë me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe udhëzimet e ministrit të Arsimit dhe Shkencës;

ç) Monitorimin e problemeve që paraqiten në shkollë me tekstet shkollore;

d) Monitorimin e zbatimit të dispozitave normative të shkollës, kodit të etikës së mësuesit, punës së bordit të shkollës dhe të organeve demokratike të saj;

dh) Inspektimin e zbatimit të rregulloreve të maturës shtetërore dhe provimeve të lirimit;

d) Menaxhimin e burimeve njerëzore, çështjeve ligjore, teknologjinë e informacionit, mirëmbajtjen e shërbimet e tjera mbështetëse;

ё) Përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit, mbajtjen e kontabilitetit dhe kryerjen e auditimit të brendshëm.

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al