• Gjimnazi
  Gjimnazi "Spiro Gjiknuri", Himarë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Spiro Gjiknuri”, Himarë.

 • Shkolla 9-vjeçare Himarë
  Shkolla 9-vjeçare Himarë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare Himarë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

Plani Vjetor ISHA, 2018

 

Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit,              

________________Lexo më shumë____

Raporti Vjetor ISHA, 2017

 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka zhvilluar veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2017, duke zbatuar planin vjetor 2017, të mbështetur në prioritetet e MAS-it.

________________Lexo më shumë____


 

Njoftim për transferim materialesh pa pagesë!

Në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit janë në gjendje pune aktive (pajisje), të cilat nuk janë të nevojshme për veprimtarinë e institucionit tonë,por kanë mundësi përdorimi të mëtejshëm në njësi të tjera të qeverisjes së përgjithshme. Këto pajisje kanë plotësuar afatin e përdorimit, janë në gjendje pune por janë jashtë parametrave minimalë të 5 viteve të fundit të përcaktuar nga AKSHI. 

Mbështetur në Ligjin Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr. 30 datë 27.12.2011 ”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” ju ofrojmë për transferim pa pagesë pajisje sipas listave bashkelidhur, kundrejt procedurave administrative përkatese me institucionet Tuaja.____Lexo më shumë_

 

Informacion

Në zbatim të Aktit Nr.124/1 Prot., datë 23.04.2018, të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, për “Ngritjen e komisionit të nxierrjes jashtë përdorimit të aktiveve materiale” Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA), Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur.

Për të realizuar këtë proçedurë ISHA kërkon nga subjekte të cilat janë të pajisura me leje mjedisi për të grumbulluar dhe trajtuar mbetje elektrike dhe elektronike të ofrojnë vlerësimin e materialeve të paraqitura në listën bashkëngjitur të vlerësimit për aktivet, të cilat janë konsumuar dhe amortizuar pothuajse totalisht.________Lexo më shumë___

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2017 ka realizuar 9 inspektime të plota (2 kopshte, 3 shkolla të arsimit bazë dhe 4 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 38 inspektime tematike për:

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të shkollës; 


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 58 inspektime të orientuara për:

-zbatimin e standarteve të miratuara nga MAS-i në shkollat qendër komunitare;

-zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 të Këshillit të Ministrave, nga institucionet në varësi të MAS-it;


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka kryer rreth 265 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


Veprimtaria e ISHA-s për muajin Nëntor-2018

Gjatë muajt Nëntor 2018, ISHA ka realizuar:

-4 inspektime të plota (2 gjimnaze, 1 shkollë 9-vjecare dhe 1 kopsht) në DAR-in Vlorë dhe ZA-në Peqin, për cilësinë e shërbimit të ofruar sipas fushave të udhëzuesve “Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës/kopshtit”;

-9 inspektime tematike në  DAR-in Tiranë, DAR-in Fier dhe ZA-Kamzë, për cilësinë e ofruar nga institucioni arsimor në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit;

-5 inspektime tematike në DAR-in Tiranë, DAR-in Lezhë dhe ZA-në Kavajë, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në menaxhimin e shkollës;

 

- 5 inspektime tematike në DAR-in Tiranë, DAR-in Fier dhe ZA-Kamzë, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar nga institucioni arsimor në hartimin e Kartës së Përformancës së Shkollës;

1 riinspektim për verifikimin e realizimit të rekomandimeve të lëna në inspektimin e plotë;

 

monitorimin e cilësisë së ofruar nga agjencitë trajnuese në trajnimet e mësuesve të DAR-ve Vlorë dhe Lezhë;

 

- shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

 

NR.

VEPRIMTARITË

GRUPI INSPEKTUES

AFATI KOHOR

I.

VEPRIMTARI INSPEKTUESE/MONITORUESE

I.1

Vlerësimi i gjimnazit privat “Wilson”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

M. Ucaj

E. Veli

M. Kondili

05.11.2018

I.2

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Hasan Tahsim”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

T. Çobaj

M. Matraxhiu

05-06.11.2018

I.3

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

Sh. Muça

A. Nuredini

05-06.11.2018

I.4

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Ibrahim Brahja”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

A. Rama

E. Lundra

05-06.11.2018

I.5

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Tufinë”, DAR Tiranë Qark, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

L. Çifçi

U. Alku

05-06.11.2018

I.6

Inspektimi i shkollës 9-vjeçare “Pal Ëngjëlli”, DAR-i Tiranë, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në hartimin e KPSH-së.

D. Fortuzi

M. Lika

05-06.11.2018

I.7

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Kongresi i Lushnjës”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale, për profesionin e rregulluar të mësuesit.

M. Kurti

R. Spahiu

05-06.11.2018

I.8

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare private “Fenix”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

M. Ucaj

M. Kondili

E. Veli

06.11.2018

I.9

Riinspektim i shkollës 9-vjeçare “Jani Minga”, DAR-i Vlorë, në lidhje me realizimin e rekomandimeve të lëna në inspektimin e plotë.

E. Veli

M. Kondili

M. Ucaj

07-08.11.2018

I.10

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Kolë Jakova”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në hartimin e KPSH-së.

T. Çobaj

M. Matraxhiu

08-09.11.2018

I.11

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Elez Isuf Ndreu”, ZA Kamzë, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

Sh. Muça

A. Nuredini

08-09.11.2018

I.12

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Dora D’Istria”, DAR-i Tiranë, për cilësinë e ofruar në hartimin e KPSH-së.

D. Fortuzi

M. Lika

08-09.11.2018

I.13

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Halit Coka”, ZA Kamzë, për cilësinë e ofruar në hartimin e KPSH-së.

L. Çifçi

U. Alku

08-09.11.2018

I.14

Vlerësimi i gjimnazit “Myslim Shima”, DAR Tiranë Qark, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

M. Kurti

R. Spahiu

08-09.11.2018

I.15

Vlerësimi i gjimnazit “Zihni Magani”, ZA Peqin, për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushat: “Menaxhimi i shkollës”, “Vlerësimi i nxënësve dhe arritjet” dhe “Klima, etika dhe kujdesi për nxënësit”.

M. Ucaj

E. Veli

M. Kondili

12-15.11.2018

I.16

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Liko Kostandini”, DAR-i Fier, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

Sh. Muça

A. Nuredini

13-14.11.2018

I.17

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Jani Bakalli”, DAR-i Fier, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

D. Fortuzi

R. Spahiu

13-14.11.2018

I.18

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Llazar Dashi”, DAR-i Fier, për cilësinë e ofruar në hartimin e KPSH-së.

M. Lika

L. Çifçi

13-14.11.2018

I.19

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “3 Dëshmorët”, ZA Kavajë, për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushën: “Menaxhimi i shkollës”.

M. Lika

A. Kacorri

A. Farka

16.11.2018

I.20

Vlerësimi i gjimnazit “Aleksander Moisiu”, ZA Kavajë, për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushën: “Menaxhimi i shkollës”.

M. Ucaj

E. Veli

M. Kondili

16.11.2018

I.21

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Musa Çakerri”, DAR-i Vlorë, për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushat: “Menaxhimi i shkollës”, “Kurrikula e zbatuar”, “Vlerësimi i nxënësve dhe arritjet” dhe “Klima, etika dhe kujdesi për nxënësit”.

D. Fortuzi

R. Spahiu

A. Nuredini

L. Çifçi

19-22.11.2018

I.22

Vlerësimi i kopshtit “Nr. 1”, DAR-i Vlorë, për cilësinë e ofruar nga arsimi parashkollor në fushat: “Menaxhimi i kopshtit”, “Kurrikula e zbatuar” dhe “Kujdesi ndaj fëmijës në kopsht.

E. Lundra

Sh. Muça

19-22.11.2018

I.23

Vlerësimi i gjimnazit “Halim Xhelo”, DAR-i Vlorë, për cilësinë e shërbimit të ofruar në fushat: “Menaxhimi i shkollës”, “Kurrikula e zbatuar”, “Vlerësimi i nxënësve dhe arritjet” dhe “Klima, etika dhe kujdesi për nxënësit”.

T. Çobaj

M. Matraxhiu

M. Kurti

U. Alku

20-23.11.2018

I.24

Vlerësimi i gjimnazit privat “Lezha Academic Center”, DAR-i Lezhë, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

M. Ucaj

E. Veli

21-22.11.2018

I.25

Monitorimi i cilësisë së ofruar nga agjencitë trajnuese në trajnimet e mësuesve në DAR-et Vlorë dhe Lezhë.

M. Matraxhiu

A. Rama

Gjatë muajit

I.26

Shqyrtimi i ankesave të ardhura për institucionet e arsimit parauniversitar.

Inspektorët, ISHA

Gjatë muajit

II

VEPRIMTARI PROFESIONALE

II.1

Përgatitja e planeve mujore sektoriale dhe në nivel institucioni.

DICK, DIL

Gjatë muajit

II.2

Përgatitja e planifikimit dhe raportit mujor

M. Ucaj

Gjatë muajit

II.3

Përditësimi i faqes zyrtare të ISHA-s www.isha.gov.al

E. Kola

Gjatë muajit

 


[1]Drejtoria e Inspektimit të Cilësisë dhe Kurrikulës

[2]Drejtoria e Inspektimit të Ligjshmërisë

 

Të Fundit

 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Nëntor-2018

  Gjatë muajt Nëntor 2018, ISHA ka realizuar:

  -4 inspektime të plota (2 gjimnaze, 1 shkollë 9-vjecare dhe 1 kopsht) në DAR-in Vlorë dhe ZA-në Peqin, për cilësinë e shërbimit të ofruar sipas fushave të udhëzuesve “Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës/kopshtit”;

  -9 inspektime tematike në  DAR-in Tiranë, DAR-in Fier dhe ZA-Kamzë, për cilësinë e ofruar nga institucioni arsimor në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit;

  -5 inspektime tematike në DAR-in Tiranë, DAR-in Lezhë dhe ZA-në Kavajë, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në menaxhimin e shkollës;

  Lexo më shumë...  
 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Tetor 2018

  Gjatë muajit Tetor 2018, ISHA ka realizuar:

  -inspektime të orientuara në 9 institucione arsimore private në DAR-et Tiranë, Fier dhe Elbasan, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në menaxhimin e shkollës;

   

  -shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

  Lexo më shumë...  
 • .

   Komisioni i Shqyrtimit të Ankimeve

   

  Komisioni i shqyrtimit të ankimeve në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit përbëhet nga: 

  Lexo më shumë...  

Foto Galeri

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al