• Gjimnazi
  Gjimnazi "Spiro Gjiknuri", Himarë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Spiro Gjiknuri”, Himarë.

 • Shkolla 9-vjeçare Himarë
  Shkolla 9-vjeçare Himarë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare Himarë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

Plani Vjetor ISHA, 2019

 

Në mbështetje të ligjit nr. 10 4333, datë 16.06.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", në përmbushje të misionit, për përmirësimin e cilësisë...            

________________Lexo më shumë____

Raporti Vjetor ISHA, 2018

 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka zhvilluar veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2018, duke zbatuar planin vjetor 2018, të mbështetur në prioritetet e MAS-it.

________________Lexo më shumë____


 

Njoftim për transferim materialesh pa pagesë!

Në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit janë në gjendje pune aktive (pajisje), të cilat nuk janë të nevojshme për veprimtarinë e institucionit tonë,por kanë mundësi përdorimi të mëtejshëm në njësi të tjera të qeverisjes së përgjithshme. Këto pajisje kanë plotësuar afatin e përdorimit, janë në gjendje pune por janë jashtë parametrave minimalë të 5 viteve të fundit të përcaktuar nga AKSHI. 

Mbështetur në Ligjin Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr. 30 datë 27.12.2011 ”Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” ju ofrojmë për transferim pa pagesë pajisje sipas listave bashkelidhur, kundrejt procedurave administrative përkatese me institucionet Tuaja.____Lexo më shumë_

 

Informacion

Në zbatim të Aktit Nr.124/1 Prot., datë 23.04.2018, të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, për “Ngritjen e komisionit të nxierrjes jashtë përdorimit të aktiveve materiale” Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA), Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur.

Për të realizuar këtë proçedurë ISHA kërkon nga subjekte të cilat janë të pajisura me leje mjedisi për të grumbulluar dhe trajtuar mbetje elektrike dhe elektronike të ofrojnë vlerësimin e materialeve të paraqitura në listën bashkëngjitur të vlerësimit për aktivet, të cilat janë konsumuar dhe amortizuar pothuajse totalisht.________Lexo më shumë___

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2017 ka realizuar 9 inspektime të plota (2 kopshte, 3 shkolla të arsimit bazë dhe 4 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 38 inspektime tematike për:

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të shkollës; 


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 58 inspektime të orientuara për:

-zbatimin e standarteve të miratuara nga MAS-i në shkollat qendër komunitare;

-zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 të Këshillit të Ministrave, nga institucionet në varësi të MAS-it;


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka kryer rreth 265 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


Veprimtaria e ISHA-s për muajin Shkurt-2019

Gjatë muajt Shkurt 2019, ISHA ka realizuar:

-6 inspektime tematike (5 shkolla dhe 1 kopsht) në DAR-in Lezhë dhe DAR-in Durrës, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në menaxhimin e shkollës/kopshtit, vlerësimin e arritjeve të nxënësve dhe mospërdorimin e celularit gjatë procesit mësimor;

-24 inspektime të orientuara në 24 institucione arsimore private në DAR-et Durrës, Fier, e Tiranë, si dhe në ZA-të Kavajë e Kurbin, për zbatimin e kritereve ligjore;

-shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

 

NR.

VEPRIMTARITË

GRUPI INSPEKTUES

AFATI KOHOR

I.

VEPRIMTARI INSPEKTUESE

I.1

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Top School”, DAR-i Durrës, për zbatimin e kritereve ligjore.

E. Veli

M. Kondili

06.02.2019

I.2

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Teuta”, DAR-i Durrës, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Lika

A. Ramaj

06.02.2019

I.3

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Hafiz Ali Podgorica”, DAR-i Durrës, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

U. Alku

06.02.2019

I.4

Inspektimi i institucionit arsimor privat (gjimnaz) “Sebastia”, Za Kurbin, për zbatimin e kritereve ligjore.

T. Çobaj

M. Kurti

06.02.2019

I.5

Inspektimi i institucionit arsimor privat (9-vjeçare) “Sebastia”, ZA Kurbin, për zbatimin e kritereve ligjore.

T. Çobaj

M. Kurti

06.02.2019

I.6

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Univers Netëork”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

E. Veli

M. Kondili

07-08.02.2019

I.7

Inspektimi i shkollës 9-vjeçare “Feride Begaj”, DAR-i Fier, për zbatimin e kritereve ligjore.

L. Çifçi

M. Kurti

07-08.02.2019

I.8

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Performance School”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

R. Spahiu

M. Matraxhiu

07-08.02.2019

I.9

Inspektimi i institucionit arsimor privat (gjimnaz) “Ard”, DAR-i Durrës, për zbatimin e kritereve ligjore.

Sh. Muça

E. Lundra

07.02.2019

I.10

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Ard”, DAR-i Durrës, për zbatimin e kritereve ligjore.

Sh. Muça

E. Lundra

08.02.2019

I.11

Inspektimi i Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier, për zbatimin e kritereve ligjore.

L. Çifçi

A. Nuredini

13.02.2019

I.12

Inspektimi i Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier, për zbatimin e kritereve ligjore.

A. Nuredini

L. Çifçi

14.02.2019

I.13

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Eralb”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

E. Veli

A. Farka

13.02.2019

I.14

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Ernest Koliqi”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

M. Kondili

13-14.02.2019

I.15

Inspektimi i kopshtit privat “Ernest Koliqi”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

M. Kondili

14.02.2019

I.16

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Isufi”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Lika

A. Ramaj

13-14.02.2019

I.17

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Visarë”, ZA Kavajë, për zbatimin e kritereve ligjore.

U. Alku

T. Çobaj

13-18.02.2019

I.18

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Albanian Qatar Foundation”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Kurti

A. Kacorri

13-14.02.2019

I.19

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Çamëria”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

R. Spahiu

M. Matraxhiu

13-14.02.2019

I.20

Inspektimi i kopshtit privat “Shtëpiza Magjike”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

E. Veli

M. Kondili

17-18.02.2019

I.21

Inspektimi i kopshtit privat “Eden”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Matraxhiu

R. Spahiu

20-21.02.2019

I.22

Inspektimi i kopshtit privat “Josa 2003”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

A. Nuredini

E. Lundra

20-21.02.2019

I.23

Inspektimi i kopshtit privat “Brunilda Haxhiu”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

L. Çifçi

M. Lika

20-21.02.2019

I.24

Inspektimi i institucionit arsimor privat “Eurolingua”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

M. Kondili

21-26.02.2019

I.25

Vlerësimi i Shkollës së Mesme të Bashkuar “Karl Gega”, DAR-i Lezhë për cilësinë e ofruar në fushën “Vlerësimi i arritjeve të nxënësve” dhe mos përdorimi i celularit gjatë procesit mësimor.

R. Spahiu

A. Ramaj

27-28.02.2019

I.26

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Gjergj Fishta”, DAR-i Lezhë për cilësinë e ofruar në fushën “Vlerësimi i arritjeve të nxënësve” dhe mos përdorimi i celularit gjatë procesit mësimor.

T. Çobaj

M. Matraxhiu

27-28.02.2019

I.27

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “At Zef pllumi”, DAR-i Lezhë për cilësinë e ofruar në fushën “Vlerësimi i arritjeve të nxënësve” dhe mos përdorimi i celularit gjatë procesit mësimor.

D. Fortuzi

A. Nuredini

27-28.02.2019

I.28

Vlerësimi i kopshtit “Skënderbej”, DAR-i Lezhë për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i kopshtit”.

E. Lundra

Sh. Muça

27-28.02.2019

I.29

Vlerësimi i gjimnazit “Gjergj Kastrioti”, DAR-i Durrës për cilësinë e ofruar në fushat: “Menaxhimi i Shkollës” dhe “Vlerësimi i arritjeve të nxënësve”

T. Çobaj, M. Kurti

M. Matraxhiu

U. Alku

28.02.-01.03.2019

I.30

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Kushtrimi i Lirisë”, DAR-i Durrës për cilësinë e ofruar në fushat: “Menaxhimi i Shkollës” dhe “Vlerësimi i arritjeve të nxënësve”

R. Spahiu, Sh. Muça, L. Çifçi, A. Kacorri

28.02.-01.03.2019

I.31

Shqyrtimi i ankesave të ardhura për institucionet e arsimit parauniversitar.

Inspektorët, ISHA

Gjatë muajit

II

VEPRIMTARI PROFESIONALE

II.1

Përgatitja e planeve mujore sektoriale dhe në nivel institucioni.

DICK[1], DIL[2]

Gjatë muajit

II.2

Përgatitja e planifikimit dhe raportit mujor

M. Ucaj

Gjatë muajit

II.3

Përditësimi i faqes zyrtare të ISHA-s www.isha.gov.al

E. Kola

Gjatë muajit

 


[1]Drejtoria e Inspektimit të Cilësisë dhe Kurrikulës

[2]Drejtoria e Inspektimit të Ligjshmërisë

 

Të Fundit

 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Shkurt-2019

  Gjatë muajt Shkurt 2019, ISHA ka realizuar:

  -6 inspektime tematike (5 shkolla dhe 1 kopsht) në DAR-in Lezhë dhe DAR-in Durrës, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në menaxhimin e shkollës/kopshtit, vlerësimin e arritjeve të nxënësve dhe mospërdorimin e celularit gjatë procesit mësimor;

  -24 inspektime të orientuara në 24 institucione arsimore private në DAR-et Durrës, Fier, e Tiranë, si dhe në ZA-të Kavajë e Kurbin, për zbatimin e kritereve ligjore;

  -shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

  Lexo më shumë...  
 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Janar 2019

  Gjatë muajit Janar 2019, ISHA ka realizuar:

  -inspektime tematike në 5 shkolla 9-vjeçare në DAR-in Tiranë me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar fushën: “Vlerësimin e arritjeve të nxënësve”;

  -9 inspektime të orientuara në 9 institucione arsimore private në DAR-in Fier dhe ZA-në Lushnjë për zbatimin e kritereve ligjore; 

  -shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

  Lexo më shumë...  
 • .

   Komisioni i Shqyrtimit të Ankimeve

   

  Komisioni i shqyrtimit të ankimeve në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit përbëhet nga: 

  Lexo më shumë...  

Foto Galeri

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al