Veprimtaritë Monitoruese

1. Matura shtetërore

ISHA vëzhgoi dhe monitoroi zhvillimin e provimeve në Gjuhë të huaj, Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Matematikë dhe lëndë me zgjedhje në 8 DAR-e dhe 11 ZA si: DAR-et Tiranë, Dibër, Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë Qark, Durrës, Fier si dhe ZA-të Kurbin, Malësi e Madhe, Mat, Bulqizë, Tropojë, Skrapar, Lushnjë, Peqin, Përmet, Sarandë e Kamzë.

Inspektorët e ISHA-s kanë realizuar me korrektësi dhe profesionalizëm detyrën e ngarkuar në monitorimin e provimeve të sesionit të parë të Provimeve të Maturës Shtetërore, duke u bërë faktor i rëndësishëm në cilësinë e administrimit.

ISHA ka konkluduar se:

Procesi i Provimeve të Maturës Shtetërore për Gjuhën e huaj, Gjuhën shqipe dhe Letërsi, Matematikën dhe lëndët me zgjedhje për vitin shkollor 2014-2015, përgjithësisht, është kryer në përputhje me rregulloren dhe aktet nënligjore në fuqi, por ka patur dhe probleme të cilat duhen përmirësuar.

DAR/ZA-të kanë hartuar në përputhje me dispozitat e rregullores listat e përgjegjësve të administrimit, administratorëve të provimit dhe administratorëve të sekretimit, si dhe kanë zhvilluar trajnimet e nevojshme të tyre.

DAR/ZA-të kanë marrë masa për transportin e PAP-it, AP-it dhe AS-it për në mjediset e provimit. Procedura e caktimit të PAP-it, AP-it dhe AS-it në mjediset përkatëse është kryer përgjithësisht konform rregullave të përcaktuara për të gjitha  DAR/ZA -të.

Qendrat dhe mjediset e përcaktuara plotësuan përgjithësisht kushtet për zhvillimin normal të provimeve. Pajisjet për ndërprerjen e valëve në mjediset ku u zhvillua provimi, në të shumtën e rasteve nuk kanë funksionuar siç duhet.

Futja e nxënësve në mjediset e zhvillimit të provimit është bërë duke verifikuar paraprakisht mjetin e identifikimit. Ka pasur një numër shumë të vogël nxënësish, në qendra të caktuara, pa mjetin e identifikimit. Hyrja e tyre në ambientet e provimit është bërë vetëm, pasi drejtuesit e shkollave përkatëse mbajtën procesverbale me shkrim për identitetin e nxënësve.

Në këto provime janë evidentuar dhe penalizuar persona jo maturantë, të cilët kanë pretenduar të behën pjesë e procesit të provimit. Raste të tilla janë konstatuar në mjediset e  universitetit “Aleksandër Moisiu” të DAR-it  Durrës dhe shkollës “Halim Xhelo” të DAR-it Vlorë.

Gjatë kohës së zhvillimit të provimeve, në mjediset e shkollave nuk ka patur persona të paautorizuar dhe angazhimi i forcave të rendit ka qenë korrekt dhe i kënaqshëm.

Pavarësisht kontrollit të imtësishëm që u është bërë nxënësve në momentin e hyrjes në qendrat e zhvillimit të provimeve, ka patur edhe raste të gjetjes së mjeteve të komunikimit, në këto mjedise gjatë procesit. Në raste të tilla janë penalizuar maturantët, si në mjediset e shkollës “Nr1” ZA/Krujë, “Abdyl Bajraktari” ZA/Malësi e Madhe, “Shaban Çollaku” ZA/Mat, “Sait Nivica” DAR/Dibër, si dhe tek “Rilindja” në DAR/Vlorë.

Në raste të veçanta, persona pjesë të procesit të provimit, të tillë si; përfaqësues të ZA-së apo përgjegjës kati, kanë thyer disiplinën duke i lejuar nxënësit që të kopjojnë. Në këto raste ata janë përjashtuar nga provimi dhe janë zëvendësuar me administratorë rezervë. Ky fenomen është ndeshur në ZA-në Kurbin e Malësi e Madhe gjatë provimit të gjuhës shqipe dhe provimit të lëndëve me zgjedhje.

Kutitë e ardhura nga AKP-ja, në disa raste kanë patur dhe mungesë testesh, si në provimin e gjuhës shqipe në DAR/Fier, në provimin e matematikës në ZA/Tepelenë, si dhe në provimin e lëndëve me zgjedhje në DAR/Vlorë.

 

2. Provimet e lirimit

ISHA vëzhgoi dhe monitoroi zhvillimin e provimeve në lëndët: Gjuhë e huaj, gjuhë shqipe dhe Matematikë në 13 DAR-et e Republikës.

ISHA ka konkluduar se:

Procesi i Provimeve të Lirimit, përgjithësisht, është zhvilluar në përputhje me rregulloren në fuqi. Është konsoliduar procesi i tërheqjes së testeve tek AKP-ja në prani të përfaqësuesve të DAR/ZA-ve  dhe përfaqësuesve të MAS-it.

DAR/ZA-të kanë përgatitur me kujdes organizimin e mjediseve të PL, ndarjen e nxënësve në klasa, hedhjen e shortit për AP dhe AS dhe procesin e sekretimit. Thuajse në të gjitha DAR/ZA-të e monitoruara, këto procese kanë ecur mirë e pa probleme.

Të gjithë PAP, AP dhe AS kanë nënshkruar deklarata për konfliktin e interesit.

Është institucionalizuar një bashkëpunim efektiv i DAR/ZA-ve me organet e policisë, të cilat kanë qënë prezent në mjediset përreth shkollave ku u zhvilluan provimet e lirimit duke garantuar rregull dhe qetësi.

Organizimi i mjediseve të provimit në përgjithësi ishte sipas standardeve të përcaktuara në rregullore, për të siguruar numrin e nxënësve për klasë, pozicionimin dhe distancat midis tyre.

Fenomeni celular nuk është më pjesë shqetësuese e këtyre provimeve.

Provimet e Lirimit në përgjithësi respektuan orarin e përcaktuar në rregulloren e MAS-it.

Dokumentacioni i shoqëruar nga përgjegjësit e administrimit të provimit është dorëzuar në mjediset e DAR/ZA-ve sipas rregullave.

 

3. Monitorimi i olimpiadave

ISHA, sipas një grafiku të përcaktuar nga MAS, ka monitoruar zhvillimin e Olimpiadave Kombëtare të shkollave të mesme në lëndët: kimi, biologji, matematikë e fizikë.

ISHA ka konkluduar se:

Gjatë zhvillimit të olimpiadave kombëtare është zbatuar rregullorja mbi zhvillimin e olimpiadave. Numri i nxënësve pjesëmarrës në olimpiada është rritur krahasuar me vitet e kaluara.

DAR/ZA kanë rritur përgjegjësinë e tyre mbi pjesëmarrjen dhe shoqërimin e nxënësve fitues të qarqeve përkatëse në olimpiadat kombëtare.

Informimi i nxënësve fitues pjesëmarrës nga DAR/ZA është vlerësuese.

Shkalla e promovimit të nxënësve fitues  nga MAS dhe DAR-ZA është e vogël.

 

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al