Informacion

Në zbatim të Aktit Nr.124/1 Prot., datë 23.04.2018, të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, për “Ngritjen e komisionit të nxierrjes jashtë përdorimit të aktiveve materiale” Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA), Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur.

Për të realizuar këtë proçedurë ISHA kërkon nga subjekte të cilat janë të pajisura me leje mjedisi për të grumbulluar dhe trajtuar mbetje elektrike dhe elektronike të ofrojnë vlerësimin e materialeve të paraqitura në listën bashkëngjitur të vlerësimit për aktivet, të cilat janë konsumuar dhe amortizuar pothuajse totalisht.________Lexo më shumë___


 

REALIZIMI I PUNËS SË ISHA-s, PËR MUAJIN DHJETOR 2018 

Gjatë muajit Dhjetor 2018 ISHA ka realizuar:

-  8 inspektime tematike (4 shkolla private dhe 4 publike) në DAR-in Berat dhe ZA-në Pogradec, me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në menaxhimin e shkollës;

inspektime tematike në DAR-in Elbasan dhe ZA-në Kuçovë,për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.;

- 5 inspektime tematike në  DAR-in Durrës, për cilësinë e ofruar nga institucioni arsimor në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit;

-3 inspektime të orientuara në 3 shkolla private për kryerjen e verifikimeve në lidhje me funksionimin e veprimtarisë mësimore edukative të tyre;

- shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

 

NR.

VEPRIMTARITË

GRUPI INSPEKTUES

AFATI KOHOR

I.

VEPRIMTARI INSPEKTUESE

I.1

Vlerësimi i gjimnazit privat “Drita e Dijes”, DAR-i Berat, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

M. Ucaj

Sh. Muça

05-06.12.2018

I.2

Vlerësimi shkollës 9-vjeçare private “Ylli i Mëngjesit”, DAR-i Berat, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

M. Ucaj

Sh. Muça

06-07.12.2018

I.3

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “28 Nëntori”, DAR-i Berat,për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

E. Veli

M. Kondili

05-06.12.2018

I.4

Vlerësimi i shkollës së mesme të bashkuar “Shyqyri Lakra”, DAR-i Berat, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

E. Veli

M. Kondili

06-07.12.2018

I.5

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “30 Vjetori”, ZA Pogradec,për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

T. Çobaj

M. Kurti

05-06.12.2018

I.6

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “M. E. Minarolli”, ZA Pogradec,për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

T. Çobaj

M. Kurti

06-07.12.2018

I.7

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare private “Rilindja”, ZA Pogradec, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

M. Lika

A. Kacorri

05-06.12.2018

I.8

Vlerësimi i gjimnazit privat “Nehemia”, ZA Pogradec, për cilësinë e ofruar në fushën “Menaxhimi i shkollës”.

M. Lika

A. Kacorri

06-07.12.2018

I.9

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Jeronim De Rada”, DAR-i Elbasan, për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.

R. Spahiu

A. Nuredini

04-05.11.2018

I.10

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Onufri”, DAR-i Elbasan, për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.

A. Nuredini

R. Spahiu

06-07.12.2018

I.11

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Adem Krasniqi”, DAR-i Elbasan, për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.

L. Çifçi

D. Fortuzi

04-05.12.2018

I.12

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “QemalHaxhihasani”, DAR-i Elbasan, për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.

D. Fortuzi

L. Çifçi

06-07.12.2018

I.13

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare vjeçare “Bardhyl Popa”, DAR-i Elbasan, për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.

A. Farka

E. Lundra

06-07.12.2018

I.14

Vlerësimi i gjimnazit  “NaimFrashëri”, DAR-i Durrës, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

M. Ucaj

E. Veli

12-13.12.2018

I.15

Vlerësimi i gjimnazit  “Gjergj Kastrioti”, DAR-i Durrës, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

T. Çobaj

R. Spahiu

12-13.12.2018

I.16

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Kushtrimi i Lirisë”, DAR-i Durrës, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

Sh. Muça

A. Nuredini

12-13.12.2018

I.17

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “BedrieBebeziqi”, DAR-i Durrës, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

M. Kurti

A. Kacorri

12-13.12.2018

I.18

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “Eftali Koçi”, DAR-i Durrës, për cilësinë e ofruar në organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit.

U. Alku

L. Çifçi

 

12-13.12.2018

I.19

Vlerësimi i gjimnazit  “5 Tetori”, ZA Kuçovë, për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.

M. Lika

A. Rama

12-13.12.2018

I.20

Vlerësimi i shkollës 9-vjeçare “28 Nëntori”, ZA Kuçovë, për cilësinë e ofruar në vlerësimin e nxënësve nëkurrikulën me kompetenca.

E. Lundra

A. Farka

12-13.12.2018

I.21

Kryerja e verifikimeve në lidhje me funksionimin e veprimtarisë mësimore edukative  të institucioneve arsimore privateparauniversitare “E Ardhmja e Dijes”dhe “Nënshkruesi i Pavarësisë”, ZA Lushnjë.

M. Ucaj

U. Alku

M. Kondili

06-12.12.2018

I.22

Kryerja e verifikimeve pranë shkollës së mesme jopublike, gjimnazi “Skënderbej”, DAR-i Tiranë, lidhur me funksionimin e veprimtarisë mësimore edukative pa u pajisur me licencë.

M. Ucaj

M. Kurti

L. Çifçi

E. Terpo (DART)

18-19.2018

I.23

Shqyrtimi i ankesave të ardhura për institucionet e arsimit parauniversitar.

Inspektorët, ISHA

Gjatë muajit

II

VEPRIMTARI PROFESIONALE

II.1

Përgatitja e planeve mujore sektoriale dhe në nivel institucioni.

DICK, DIL

Gjatë muajit

II.2

Përgatitja e planifikimit dhe raportit mujor

M. Ucaj

Gjatë muajit

II.3

Përditësimi i faqes zyrtare të ISHA-s ëëë.isha.gov.al

E. Kola

Gjatë muajit

 

 [1] Drejtoria e Inspektimit të Cilësisë dhe Kurrikulës

[2] Drejtoria e Inspektimit të Ligjshmërisë

 
 

Foto:

 

- Nga monitorimi i Maturës Shtetërore 2016, në disa nga gjimnazet e Tiranës

 

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al