Informacion

Në zbatim të Aktit Nr.124/1 Prot., datë 23.04.2018, të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, për “Ngritjen e komisionit të nxierrjes jashtë përdorimit të aktiveve materiale” Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA), Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur.

Për të realizuar këtë proçedurë ISHA kërkon nga subjekte të cilat janë të pajisura me leje mjedisi për të grumbulluar dhe trajtuar mbetje elektrike dhe elektronike të ofrojnë vlerësimin e materialeve të paraqitura në listën bashkëngjitur të vlerësimit për aktivet, të cilat janë konsumuar dhe amortizuar pothuajse totalisht.________Lexo më shumë___


 

REALIZIMI I PUNËS SË ISHA-s, PËR MUAJIN MARS 2019 

Gjatë muajit Mars 2019 ISHA ka realizuar:

   - inspektime të orientuara në 17 institucione arsimore private në DAR-et Tiranë, Durrës dhe Fier për zbatimin e kritereve ligjore;

   shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversita.

 

NR.

VEPRIMTARITË

GRUPI INSPEKTUES

AFATI KOHOR

I.

VEPRIMTARI INSPEKTUESE

I.1

Inspektimi i shkollës së mesme të bashkuar “At Gjon Karmal”, DAR-i Shkodër, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

E. Veli

11-12.03.2019

I.2

Inspektimi i subjektit “Fatbardha Kadriu” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

E. Lundra

A. Farka

12-13.03.2019

I.3

Inspektimi i subjektit “Puzzles” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

R. Spahiu

A. Nuredini

12-13.03.2019

I.4

Inspektimi i subjektit “Liljana Blakstari” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

E. Lundra

A. Farka

12-13.03.2019

I.5

Inspektimi i subjektit, “Elda Rika” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

T. Çobaj

L. Çifçi

12-13.03.2019

I.6

Inspektimi i subjektit “Kids” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

U. Alku

M. Kurti

12-13.03.2019

I.7

Inspektimi i gjimnazit privat “Migjeni”, DAR-i Durrës, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

E. Veli

15.02.2019

I.8

Inspektimi i kopshtit privat “Teletabis Jon”, DAR-i Fier, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

E. Veli

18-19.03.2019

I.9

Inspektimi i kopshtit privat “Sekreti i Ëndrrave”, DAR-i Fier, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Ucaj

E. Veli

20-21.03.2019

I.10

Inspektimi i subjektit “Qendra Pema e Jetës” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

T. Çobaj

A. FArka

20-21.03.2019

I.11

Inspektimi i subjektit “Silvana Zesllari” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

U. Alku

M. Lika

20-21.03.2019

I.12

Inspektimi i subjektit “Bashkim Lleshi” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

E. Lundra

A. Ramaj

20-21.03.2019

I.13

Inspektimi i subjektit “Robert Ferhati” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

R. Spahiu

L. Çifçi

20-21.03.2019

I.14

Inspektimi i kopshtit privat “Xizëllonjat”, DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

A. Nuredini

R. Spahiu

27-28.03.2019

I.15

Inspektimi i subjektit “Enkelejda Ibra” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

T. Çobaj

M. Matraxhiu

 

27-28.03.2019

I.16

Inspektimi i subjektit “Vasilika Hoxha” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

A. Ramaj

A. FArka

27-28.03.2019

I.17

Inspektimi i subjektit “PercorsixInfanzia” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

M. Lika

U. Alku

27-28.03.2019

I.18

Inspektimi i subjektit “Pemë Shehu” (institucion arsimor parashkollor privat), DAR-i Tiranë, për zbatimin e kritereve ligjore.

E. Lundra

A. Kacorri

27-28.03.2019

I.19

Shqyrtimi i ankesave të ardhura për institucionet e arsimit parauniversitar.

Inspektorët, ISHA

Gjatë muajit

II

VEPRIMTARI PROFESIONALE

II.1

Përgatitja e planeve mujore sektoriale dhe në nivel institucioni.

DICK[1], DIL[2]

Gjatë muajit

II.2

Përgatitja e planifikimit dhe raportit mujor

M. Ucaj

Gjatë muajit

II.3

Revista “Raporti vjetor i ISHA-s, 2018”

E. Veli, M. Ucaj

Gjatë muajit

II.4

Përditësimi i faqes zyrtare të ISHA-s www.isha.gov.al

E. Kola

Gjatë muajit

 

 [1] Drejtoria e Inspektimit të Cilësisë dhe Kurrikulës

[2] Drejtoria e Inspektimit të Ligjshmërisë

 
 

Foto:

 

- Nga monitorimi i Maturës Shtetërore 2016, në disa nga gjimnazet e Tiranës

 

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al