Plani vjetor për vitin 2018


Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit, për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor...

______________Lexo më shumë___

Webmail

___________________________


Arsimi I Lartë

Vlerësimi i zbatimit të kritereve të ligjshmërisë në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Zbatimit të Legjislacionit të Arsimit të Lartë ka punuar në përmbushje të objektivave dhe detyrave, në zbatim të promovimit të politikave qeveritare  për arsimin e lartë që të jetë në funksion të shoqërisë demokratike, tregut, punësimit dhe qytetarisë evropiane përmes inkurajimit të tij, duke vënë theksin në zbatimin e  legjislacionit, duke  i vlerësuar ato (institucionet e arsimit të Lartë Publik dhe Privat), si partnerë të rëndësishme për arritjen e synimeve strategjike në fushën e arsimit.

Duke qenë përgjegjëse për mbarëvajtjen e procesit të zbatimit të Legjislacionit, drejtoria nuk e ka parë të përfunduar punën e saj ngushtësisht të ndryrë vetëm në kornizën ligjore, por ka ushtruar monitorime periodike dhe mbikëqyrur institucionet  e arsimit të lartë edhe sa i përket cilësisë dhe kohës së zbatimit të legjislacionit.

Sektori i Mbikëqyrjes së Zbatimit të Legjislacionit të Arsimit të Lartë e ka zhvilluar veprimtarinë e tij në plotësim të misionit e objektivave që lidhen me mbikëqyrjen e sigurimit të cilësisë e standardeve nga ana e institucioneve arsimore duke synuar qartësisht që:

-          të vëzhgojë sistematikisht progresin e institucioneve në arritjen e standardeve shtetërore të cilësisë dhe të zbatimit të ligjshmërisë;

-          të sigurojë që institucionet veprojnë në përputhje me aktet normative në fuqi;

-          të ndihmojë institucionet të përmbushin standardet shtetërore të cilësisë dhe detyrimet ligjore;

-          të marrë feedback mbi problemet që ndeshin institucionet private të arsimit të lartë në zbatimin e kuadrit normativ, si edhe të ofrojë informacionin e nevojshëm për analizën e sistemit të arsimit të lartë, përdorimin optimal të burimeve materiale dhe njerëzore, identifikimin e problematikave dhe zgjidhjeve të tyre.

Qëllimi i përgjithshëm i punës së sektorit është menaxhimi dhe bashkëveprimi i gjithë veprimtarive komplekse lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit dhe arritjes së cilësisë e standardeve në institucionet e arsimit të lartë, duke konsistuar në:

-          Identifikimin e arsyeve thelbësore të veprimeve apo mosveprimeve të IAL – ve, në pajtueshmëri me legjislacionin e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë,  ku rëndësi e veçantë u është kushtuar inspektimeve e vizitave monitoruese thuajse në të gjithë IAL-të  mbi bazën e platformave të miratuara, tematike dhe të orientuara.

Analizën e shkallës së efektivitetit të IAL  publike e private sa i takon arritjeve në sigurimin e stafit në sasinë e cilësinë kualifikuese të kërkuar. Dhënien e ekspertizës dhe rekomandime dhe propozime për marrjen e masave, drejtuar vetë institucioneve si dhe  instancave eprore vendimmarrëse mbi përmirësime të mundshme në procedura dhe akte normative të standardizuara.

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al