Plani vjetor për vitin 2018


Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit, për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor...

______________Lexo më shumë___

Informacion

Në zbatim të Aktit Nr.124/1 Prot., datë 23.04.2018, të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, për “Ngritjen e komisionit të nxierrjes jashtë përdorimit të aktiveve materiale” Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA), Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur.

Për të realizuar këtë proçedurë ISHA kërkon nga subjekte të cilat janë të pajisura me leje mjedisi për të grumbulluar dhe trajtuar mbetje elektrike dhe elektronike të ofrojnë vlerësimin e materialeve të paraqitura në listën bashkëngjitur të vlerësimit për aktivet, të cilat janë konsumuar dhe amortizuar pothuajse totalisht.________Lexo më shumë___

Webmail

___________________________


Gjatë vitit 2015 Sektori i Mbikëqyrjes së Zbatimit të Legjislacionit të Arsimit të Lartë ka realizuar 36 inspektime të orientuara në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik e Privat.

 

1. Verifikimi i zbatimit të procedurave ligjore mbi rekrutimin e personelit, në vitin akademik 2014-2015.

Gjatë periudhës mars – prill 2015, me Platformë të miratuar nga Kryeinspektori i ISHA-s, janë inspektuar lidhur me respektimin e procedurave ligjore për rekrutimet e stafit akademik 6 institucione të Arsimit të Lartë publik, si: Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, Universiteti i Arteve, Akademia e Mbrojtjes “Spiro Moisiu”, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, si dhe të gjitha institucionet e Arsimit të Lartë privat (20 institucione).

 

2. Verifikimi i zbatimit të akteve ligjore për administrimin e dokumentacionit zyrtar, rekrutimin e stafit dhe garantimin e standardeve infrastrukturore për vitin akademik 2015-2016.

Gjatë periudhës shtator–tetor 2015 janë inspektuar 10 Institucione të Arsimit të Lartë Privat, si: “Akademia Profesionale e Biznesit”, SHLP “Pavarësia” dhe “Reald”, Vlorë, SHLUP “Metropolitan Tirana”, Universiteti “Aldent”, SHLUP “Ëisdom University”, SHLP “Luarasi”, Akademia e Filmit dhe Multimedias “Marubi”, Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë”, SHLP “Mesdhetare e Shqipërisë”, SHLP “Hëna e Plotë Beder”. Këto inspektime kanë qenë me fokus respektimin e akteve ligjore lidhur me administrimin e dokumentacionit zyrtar, procedurat e për rekrutimin e stafit për vitin akademik 2015-2016, si dhe garantimin nga ana e IAL-ve e standardeve infrastrukturore për zhvillimin e procesit akademik për vitin 2015-2016.

Gjatë inspektimeve në të dy periudhat, nga të gjitha grupet u bashkëbisedua me stafet e IAL-ve, duke filluar nga rektorët, dekanët dhe përgjegjësit e Departamenteve, si dhe me pedagogët me kohë të plotë e part time. Përveç dokumentacionit ligjor të përcaktuar në aktet nënligjore, është parë me vëmendje edhe zbatimi i procedurave të hartuara nga vetë IAL- të si statut, rregullore si dhe kontrata që IAL lidh me pedagogët, duke parë në mënyrë të veçantë modalitetet, kriteret apo procedurat e ndjekura.

Në mjaft institucione të inspektuara janë realizuar edhe takime me grupe studentësh dhe është bashkëbiseduar me ta për rritjen e cilësisë së shërbimit arsimor nga këto institucione.

Rezultati i parë i këtyre vizitave është ndërhyrja e tyre në zbatimin e rekomandimeve të lëna gjatë inspektimit, gjë që duket edhe në objeksionet e mbërritura për projekt-raportet e grupeve të inspektimit, ku nuk pati asnjë objeksion mosdakordësie me gjetjet dhe rekomandimet.

Risia e këtyre inspektimeve qëndron në faktin se objekt është dhe shkalla e realizimit të detyrave të lëna në vizitën paraardhëse monitoruese e mbikëqyrëse. Kjo flet për rritje të efektivitetit të kontrollit, vijimësisë së monitorimit dhe të menaxhimit të situatës.

Një tregues i punës së Sektorit për vitin 2015 ka qenë dhe ndjekja e rekomandimeve për çdo institucion të Arsimit të Lartë sipas konkluzioneve të arritura pas inspektimit të plotë në kuadrin e VKL – së të vitit 2014. Kështu në çdo institucion të inspektuar është parë, së pari zbatimi i këtyre rekomandimeve dhe është ballafaquar puna e bërë me gjetjet e konstatuara  para një viti.

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al