Plani vjetor për vitin 2018


Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit, për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor...

______________Lexo më shumë___

Informacion

Në zbatim të Aktit Nr.124/1 Prot., datë 23.04.2018, të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, për “Ngritjen e komisionit të nxierrjes jashtë përdorimit të aktiveve materiale” Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA), Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur.

Për të realizuar këtë proçedurë ISHA kërkon nga subjekte të cilat janë të pajisura me leje mjedisi për të grumbulluar dhe trajtuar mbetje elektrike dhe elektronike të ofrojnë vlerësimin e materialeve të paraqitura në listën bashkëngjitur të vlerësimit për aktivet, të cilat janë konsumuar dhe amortizuar pothuajse totalisht.________Lexo më shumë___

Webmail

___________________________


Denoncime-Ankimime

1. Denoncime në portalin “Stop-korrupsioni”

Fakti që Sektori i Mbikëqyrjes së Zbatimit të Legjislacionit të Arsimit të Lartë ka pasur në fokus edhe inspektimet në kuadrin e Stop korrupsionit për rastet e denoncuara në Portal, i ka krijuar mundësinë e verifikimit dhe shqyrtimit dinamik të të metave, neglizhencave dhe shkeljeve të ligjshmërisë në veprimtarinë e IAL-ve sa i përket zbatimit të Ligjit për Arsimin e Lartë, Statutit dhe akteve rregullatorë të tyre si dhe zbatimit të kodit të etikës nga ana e stafit të tyre.

Kështu, janë kryer verifikimet për 74 raste të denoncimeve të depozituara në portalin stop-korrupsionit, ku në fokus kanë qenë përgjithësisht probleme lidhur me marrëdhëniet nepotike në rekrutimin e stafit akademik apo administrativ në IAL-të publike, denoncime për mitmarrje nga ana e pedagogëve, marrëdhëniet pedagogë-studentë etj.

Në këtë kuadër, në përgjigje të denoncimeve janë analizuar rastet në IAL- të përkatëse, janë kontrolluar dokumentacioni, infrastruktura, rekrutimi i stafit akademik dhe administrativ, frekuentimi i procesit akademik, kontratat me studentët, marrëdhëniet pedagogë–studentë, mjediset mësimore, etj.

 

2. Ankimime

Gjithashtu, nga stafi i Sektorit të Mbikëqyrjes së Zbatimit të Legjislacionit të Arsimit të Lartë  janë trajtuar ankesa të ardhura nga studentë, familjarë, apo publiku i gjerë.

Kështu janë kryer 6 verifikime për ankimime të depozituara pranë ISHA-s ose pranë MAS.

Këto ankesa kanë shërbyer si sinjalizime për shkeljet e ndryshme në zbatimin e ligjshmërisë nga ana e IAL-ve e në vijimësi janë shqyrtuar rastet me këto IAL dhe është rekomanduar marrje e masave të ndryshme për ndalimin e praktikave të shkeljeve apo rekomandime në lidhje me draftimin e akteve të ndryshme nënligjore për parandalimin e shkeljeve e përmirësimin e gjendjes.

 

3. Me Urdhër të MAS janë realizuar 3 inspektime me objekt verifikimin e përputhshmërisë së infrastrukturës mësimore të institucioneve të arsimit të lartë privat si dhe përmbushjen e rekomandimeve të lëna.

U inspektuan SHLUP “Wisdom University”, SHLUP “Metropolitan Tirana” dhe SHLP “Justicia”.

Gjithashtu, me Urdhër të MAS u monitorua procesi i intervistimit të kandidatëve, si dhe u krye monitorimi për vlerësimin e procedurave të pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve, në specializimet afatgjata në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2015-2016,

Edhe gjatë këtij viti stafi i Sektorit është përfshirë edhe në inspektime të tjera për zbatimin e legjislacionit edhe në institucionet e arsimit parauniversitar. Kështu, nga inspektorët e sektorit, në bashkëpunim me inspektorët e sektorëve të tjerë të ISHA-s janë realizuar 4 inspektime tematike, 4 inspektime të orientuara dhe 23 monitorime në institucionet e arsimit parauniversitar.

Një drejtim të rëndësishëm të punës kanë përbërë përpjekjet për depozitimin e rregullt të informacioneve të ndryshme të marra nga IAL-të gjatë inspektimeve të ndryshme. Këto informacione janë kërkuar në kuadrin e zbatimit të detyrimeve ligjore, por edhe në funksion të plotësimit të tablosë njohëse për përmirësimin e punës.

 

Verifikimi dhe shqyrtimi i problemeve dhe ndjekjes së praktikave zbatuese legjislative të disa IAL-ve ka sjellë përmirësimin e efikasitetit në punën e drejtorisë. Njohja e këtyre institucioneve në detaj bën që edhe shqyrtimi i problematikave dhe zgjidhja e tyre të realizohet më me kompetencë dhe brenda një afati kohor shumë të shpejtë.

 

4. Përfaqësimi i MAS në procese gjyqësore

Gjatë vitit 2015, janë ndjekur 13 seanca gjyqësore për tre çështje, në të cilat është përfaqësuar MAS si palë paditëse apo e paditur. 1 nga çështjet gjyqësore ka përfunduar dhe Gjykata ka dhënë vendimin për rrëzimin e kërkesë padisë ndaj palës së paditur MAS.

Për rritjen e efektivitetit dhe cilësisë në veprimtarinë e vet Sektori i Mbikëqyrjes së Zbatimit të Legjislacionit të Arsimit të Lartë i ka kushtuar rëndësi dhe zhvillimit profesional të stafit të vet. Përveç diskutimeve të vazhdueshme për probleme të ndryshme, ku vend kryesor zënë interpretimet e kuadrit ligjor dhe nënligjor, shfrytëzimit të literaturës përkatëse, marrja pjesë në seminare të ndryshme trajnuese apo veprimtari të ndryshme që lidhen me veprimtaritë e IAL-ve. Ky zhvillim profesional individual e në grup ka patur impaktin e vet në trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve të ecurisë së IAL-ve.

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al